06 - 20 883 119 info@z-je.nl

Privacy beleid

PRIVACY STATEMENT

Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je, gevestigd aan Burgemeester Woutersplein 10, 2681 WC MONSTER

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.z-je.nl

Burgemeester Woutersplein 10, 2681 WC MONSTER

Telefoon: +31620883119

Emailadres: info@z-je.nl

Anneke Plugge is de Functionaris Gegevensbescherming van Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je. Zij is te bereiken via info@z-je.nl of het hierboven vermelde telefoonnummer.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@z-je.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 Geautomatiseerde besluitvorming

Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia zoals eerder aangegeven:
Naam, adres, geboortedatum, telefoon en e-mailadres

Bewaartermijn:
7 jaar

Reden:
op basis van de fiscale boekhoud- en administratieplicht

Volgens artikel 25 AWR

Delen van persoonsgegevens met derden

Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je gebruikt momenteel op de website cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij uw goedkeuring bij gebruik van de website. Deze cookies worden verder niet door ons voor andere doeleinden gebruikt.

Daarnaast werken wij met Google Analytics voor statische gegevens. De IP adressen worden binnen dit systeem geanonimiseerd bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@z-je.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@z-je.nl

De website van 't Z-je maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.